ឈរលើមូលដ្ឋានសុខសន្តិភាព កម្ពុជាមានឱកាសច្រើនសម្រាប់អភិវឌ្ឍលើគ្រប់វិស័យ