សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន មានប្រសាសន៍ថា កុំចាំបាត់បង់សន្តិភាព ទើបខិតខំស្វែងរកសន្តិភាព