ឯកឧត្តម សុក ហៃ អភិបាលរងខេត្តកំពង់ធំ ដឹកនាំកិច្ចប្រជុំជំនួបជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានក្នុងខេត្តកំពង់ធំ ដើម្បីពង្រឹងនូវកិច្ចសហការរវាងថ្នាក់ដឹកនាំ និងអ្នកសារ ព័ត៌មាន

ឯកឧត្តម សុក ហៃ អភិបាលរងខេត្តកំពង់ធំ ដឹកនាំកិច្ចប្រជុំជំនួបជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានក្នុងខេត្តកំពង់ធំ ដើម្បីពង្រឹងនូវកិច្ចសហការរវាងថ្នាក់ដឹកនាំ និងអ្នកសារ
ព័ត៌មាន ដោយលើកឡើងនៅបញ្ហាប្រឈម និងស្វែងរកដំណោះស្រាយ ព្រមទាំងផ្តល់នូវអនុសាសន៍ល្អៗមួយចំនួនផងដែរ នារសៀលថ្ងៃទី ២២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២ នៅសាលាខេត្តកំពង់ធំ។