សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានឯកភាពឱ្យមានការដោះដូរ អ្នកទោសរវាងកម្ពុជា និងថៃ ឈរលើគោលការណ៍ស្ម័គ្រចិត្ត ដោយមិនចាំបាច់រង់ចាំធ្វើបត្យាប័ននោះទេ។ ពោលបើអ្នកទោសស្ម័គ្រចិត្តក្នុងការទៅជាប់ ពន្ធនាគារក្នុងប្រទេសខ្លួន គឺអាចដោះដូរតែម្តង។

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានឯកភាពឱ្យមានការដោះដូរ អ្នកទោសរវាងកម្ពុជា និងថៃ ឈរលើគោលការណ៍ស្ម័គ្រចិត្ត ដោយមិនចាំបាច់រង់ចាំធ្វើបត្យាប័ននោះទេ។ ពោលបើអ្នកទោសស្ម័គ្រចិត្តក្នុងការទៅជាប់ ពន្ធនាគារក្នុងប្រទេសខ្លួន គឺអាចដោះដូរតែម្តង។

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានឯកភាពឱ្យមានការដោះដូរ អ្នកទោសរវាងកម្ពុជា និងថៃ ឈរលើគោលការណ៍ស្ម័គ្រចិត្ត ដោយមិនចាំបាច់រង់ចាំធ្វើបត្យាប័ននោះទេ។ ពោលបើអ្នកទោសស្ម័គ្រចិត្តក្នុងការទៅជាប់ ពន្ធនាគារក្នុងប្រទេសខ្លួន គឺអាចដោះដូរតែម្តង។