ប្រធានគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែនបានបញ្ជាឱ្យមេធាវីសិក្សា ថ្លែងការណ៍របស់គណបក្សភ្លើងទៀន ក្នុងករណីចាប់ខ្លួនលោក ថាច់ សេដ្ឋា អនុប្រធានគណបក្សភ្លើងទៀន ក្រោយពាក់ព័ន្ធនឹងចេញសែកស្អុយ

ប្រធានគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែនបានបញ្ជាឱ្យមេធាវីសិក្សា ថ្លែងការណ៍របស់គណបក្សភ្លើងទៀន ក្នុងករណីចាប់ខ្លួនលោក ថាច់ សេដ្ឋា អនុប្រធានគណបក្សភ្លើងទៀន ក្រោយពាក់ព័ន្ធនឹងចេញសែកស្អុយ

Previous Article
Next Article