ស្រះទឹកធំៗចំនួន២ ជាអំណោយរបស់សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្រ្តី ហ៊ុន សែន ដល់គ្រួសារអតីតយុទ្ធជនចំនួន ៣២៥គ្រួសារ ភូមិគោករកា ឃុំដូនបា ស្រុកគាស់ក្រឡ ខេត្តបាត់ដំបង ជីកជិតរួចរាល់ហើយ

ស្រះទឹកធំៗចំនួន២ ជាអំណោយរបស់សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្រ្តី ហ៊ុន សែន ដល់គ្រួសារអតីតយុទ្ធជនចំនួន ៣២៥គ្រួសារ ភូមិគោករកា ឃុំដូនបា ស្រុកគាស់ក្រឡ ខេត្តបាត់ដំបង ជីកជិតរួចរាល់ហើយ

ស្រះទឹកធំៗចំនួន២ ជាអំណោយរបស់សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្រ្តី ហ៊ុន សែន ដល់គ្រួសារអតីតយុទ្ធជនចំនួន ៣២៥គ្រួសារ ភូមិគោករកា ឃុំដូនបា ស្រុកគាស់ក្រឡ ខេត្តបាត់ដំបង ជីកជិតរួចរាល់ហើយ