ឯកឧត្តម ស្វាយ សំអ៊ាង អភិបាល​ នៃគណៈអភិបាលខេត្តស្ទឹងត្រែង​ អញ្ជេីញសម្ភោធអគាសិក្សាថ្មី១ខ្នងនៅក្នុងសាលាបឋមសិក្សាសំអាង ដែលជាជំនួយអង្គការផ្លែន

ឯកឧត្តម ស្វាយ សំអ៊ាង អភិបាល​ នៃគណៈអភិបាលខេត្តស្ទឹងត្រែង​ អញ្ជេីញសម្ភោធអគាសិក្សាថ្មី១ខ្នងនៅក្នុងសាលាបឋមសិក្សាសំអាង ដែលជាជំនួយអង្គការផ្លែន (Plan International Cambodia)

Previous Article
Next Article