ប្រជាពលរដ្ឋងាយរងគ្រោះជាជនចាស់ជរា ជនទីទាល់ក្រ ស្ត្រីមេម៉ាយក្រីក្រនិងជនមានពិការភាពចំនួន១៦២គ្រួសារ នៅស្រុកអូរយ៉ាដាវបានទទួលអំណោយជាស្បៀងអាហារពី រាជរដ្ឋាភិបាល

ប្រជាពលរដ្ឋងាយរងគ្រោះជាជនចាស់ជរា ជនទីទាល់ក្រ ស្ត្រីមេម៉ាយក្រីក្រ និងជនមានពិការភាព ចំនួន ១៦២គ្រួសារ
នៅស្រុកអូរយ៉ាដាវ បានទទួលអំណោយ ជាស្បៀងអាហារ ពីរាជរដ្ឋាភិបាល
Previous Article
Next Article