សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានថ្លែងថា មានជនខ្លះរៀនសូត្របានចេះដឹងក្រោមដំបូលសាលារៀនធ្លុះធ្លាយ

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានថ្លែងថា មានជនខ្លះរៀនសូត្របានចេះដឹងក្រោមដំបូលសាលារៀនធ្លុះធ្លាយ តែគេបែរជាមើលស្រាលគុណភាពអប់រំកម្ពុជាទៅវិញ ហើយថែមទាំងមើលងាយសញ្ញាបត្រស្រុកខ្មែរថែមទៀតផង

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានថ្លែងថា មានជនខ្លះរៀនសូត្របានចេះដឹងក្រោមដំបូលសាលារៀនធ្លុះធ្លាយ តែគេបែរជាមើលស្រាលគុណភាពអប់រំកម្ពុជាទៅវិញ ហើយថែមទាំងមើលងាយសញ្ញាបត្រស្រុកខ្មែរថែមទៀតផង។