ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី យឹម ឆៃលី ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាស្តារអភិវឌ្ឍន៍វិស័យកសិកម្ម និងជនបទ តំណាងសម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃកម្ពុជា នៅថ្ងៃទី២៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣នេះ បានផ្តល់អនុសាសន៍៧ចំណុច ដល់ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ដើម្បីបន្តអនុវត្តការងារ ប្រកបដោយស្មារតីទទួលខុសត្រូវខ្ពស់

ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី យឹម ឆៃលី ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាស្តារអភិវឌ្ឍន៍វិស័យកសិកម្ម និងជនបទ តំណាងសម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃកម្ពុជា នៅថ្ងៃទី២៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣នេះ បានផ្តល់អនុសាសន៍៧ចំណុច ដល់ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ដើម្បីបន្តអនុវត្តការងារ ប្រកបដោយស្មារតីទទួលខុសត្រូវខ្ពស់

Previous Article
Next Article