លោក វ៉ី សំណាង ប្រធានគណ:កម្មាធិការសាខាកាកបាទក្រហមខេត្តកំពង់ស្ពឺ នៅថ្ងៃទី២៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣នេះ បានចុះសួរសុខទុក្ខ និងនាំយកអំណោយមនុស្សធម៌ផ្តល់ជូនដល់គ្រួសាររងគ្រោះដោយជំនន់ទឹកភ្លៀង និងខ្វះខាតស្បៀងចំនួន៥៧គ្រួសារស្ថិតនៅឃុំអមលាំង ស្រុកថ្ពង ខេត្តកំពង់ស្ពឺ

លោក វ៉ី សំណាង ប្រធានគណ:កម្មាធិការសាខាកាកបាទក្រហមខេត្តកំពង់ស្ពឺ នៅថ្ងៃទី២៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣នេះ បានចុះសួរសុខទុក្ខ និងនាំយកអំណោយមនុស្សធម៌ផ្តល់ជូនដល់គ្រួសាររងគ្រោះដោយជំនន់ទឹកភ្លៀង និងខ្វះខាតស្បៀងចំនួន៥៧គ្រួសារស្ថិតនៅឃុំអមលាំង ស្រុកថ្ពង ខេត្តកំពង់ស្ពឺ

លោក វ៉ី សំណាង ប្រធានគណ:កម្មាធិការសាខាកាកបាទក្រហមខេត្តកំពង់ស្ពឺ នៅថ្ងៃទី២៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣នេះ បានចុះសួរសុខទុក្ខ និងនាំយកអំណោយមនុស្សធម៌ផ្តល់ជូនដល់គ្រួសាររងគ្រោះដោយជំនន់ទឹកភ្លៀង និងខ្វះខាតស្បៀងចំនួន៥៧គ្រួសារស្ថិតនៅឃុំអមលាំង ស្រុកថ្ពង ខេត្តកំពង់ស្ពឺ