រាជរដ្ឋាភិបាលសម្រេចអនុវត្តកម្មវិធីជំនួយសង្គមជាសាច់ប្រាក់ ក្រោយពេលបិទខ្ទប់

ភ្នំពេញ៖ រាជរដ្ឋាភិបាល ប្រកាសដាក់ឱ្យអនុវត្តកម្មវិធី ជំនួយសង្គមជាសាច់ប្រាក់ក្រោយពេលបិទខ្ពប់ ដើម្បិជួយគាំទ្រគ្រួសារប្រជាពលរដ្ឋ ដែលមានកម្រិតជីវភាពទាប និងជួបបញ្ហាប្រឈម នឹងការលំបាក ក្រោយអនុវត្តវិធានការអនុវត្តវិធានការបិទខ្ពស់ជាលក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយធំនិង ការផ្តល់ជំនួយសង្គមជាសាច់ប្រាក់ សម្រាប់គ្រួសារ ដែលមានអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឹកូវិដ ១៩ និងគ្រួសារដែលមានអ្នកឆ្លងជំងឹកូវីដ ១៩ និងមានការលំបាក ផ្នែកជីវភាព ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ ២០កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២១៕

សូមអានខ្លឹមសារនៅខាងក្រោម៖